Борка Талевски бр.7
1000, Скопје,Р. Македонија
тел: +389 2 2460 299
факс: + 389 2 3216 825
емаил: info@delfinatravel.mk